G3.

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 13,14,15 a 16 včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu jaro a zvířata v lese

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování slovesa gefallen a ostatní slovesa lekcí 13,14,15 a 16

2. minulý čas (perfektum) od všech pravidelných sloves ve slovní zásobě lekcí 13,14,15 a 16 v PS, postavení sloves ve větě tázací a oznamovací

3. osobní zájmena ich a du (mir, dir) a mein, dein ve 3.pádě

4. předložka für a vazna es gibt + 4.pád od der, die, das a die-množ.číslo, (k)ein/e, mein/e, dein/e, dále ich a du ve 4.pádě

5. použití a význam "man" (neplést s der Mann)

6. předložka in, an, auf po ozázce kde? (3.pád) a předložka in po otázce kam? (4.pád)

7. předložka vor a nach + 3.pád 

8. utčování času a časové údaje ve 4.pádě (jeden Tag, jede Woche)

 

 

4. 

 

G3 - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Příprava: naplňování  či porušování lidských práv u nás, ve světě.

            Principy demokracie

            Politický pluralismus

            Právní řád

            Listina lidských práv a svobod

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin viz školní sešit a PS lekce 10,11 a 12), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.časování všech probraných sloves v lekcích 10, 11 a 12 s důrazem na slovesa basteln, sammeln, sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. rozkazovací způsob pro 2.osobu jednot.čísla (du), na konec přidávat E pouze u sloves, kdy kořen končí na t, d, n např bade! rechne!, arbeite! (du) 3. časování sein a haben v minulosti 4. zájmena ich a du ve 3.pádě (mir. dir) a všechna osobní zájmena ve 4.pádě (mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie(Sie)      5. slovosled ve větě po spojce deshalb a slovosled ve větě oznamovací (ich kaufe dir ein Eis) a tázací (Kaufst du mir ein Eis? Wer bringt mir das Eis?) 6. člen určitý po předložce IN po otázce KAM? (in den Park) 7. člen der, die, das po předložkách ZU a MIT (mit dem Auto, zur Haltestelle)

G3 - požadavky na KT (jaro 2023) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G3 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1)  Adverbs of frequency - position in the sentence; Present simple - word order in questions (be, have got, other verbs) - žák vysvětlí a prokáže, že dokáže použít frekvenční příslovce a správně je umístí ve větě, dále prokáže, že dokáže spolehlivě vytvořit otázku v přítomném čase u všech základních typů sloves ( vysvětlí slovosled)

2) Can; Present continuous and spelling of verb+ -ing - žák vysvětlí a prokáže, že zná význam slovesa can a umí ho použít a časovat; dále promluví o tvoření přítomného času průběhového, prokáže, že umí vytvořit také otázku, zápor a krátké odpovědi, promluví o pravopisných změnách po přidání koncovky -ing

B) Vocabulary and speaking:
1) Daily routines and going to school - žák promluví o denní rutině obecně, dále specificky o tom, co běžně dělá ve všední dny a o víkendu, zahrne svůj školní rozvrh a promluví o něm, dále také o přípravě do školy apod.

2) Sports and games, keeping fit - žák promluví o sportech obecně, rozdělí je podle typu (míčové, týmové, letní apod.), dále si vybere jeden sport a podrobně ho popíše (vybavení, místo, pravidla), nakonec povypráví o svém vztahu ke sportu a jaké dělá

Zveřejněno dne 23.05. 2023

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 8. - 11. 1. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

  • poznávání kostí a svalů - viz Atlas lidské kostry a atlas svalů v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
  • kosterní soustava
  • svalová soustava
  • kožní soustava

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 4. 12. 2023

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.
 

G1_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 15. 6. v online hodině

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Konvexní a nekonvexní úhel

B. Řešení úloh: PS str. 16/1 - 5

C. Řešení úloh: PS str. 17/6 - 10

 

17. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Řešení úloh: PS str. 18/11 + 12

B. Řešení úloh: PS str. 19/14

C. NOVÉ: Měření úhlu pomocí úhloměru

  

18. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Měření úhlů: učebnice str. 31/ 4

B. Měření úhlů: PS str. 19/15 + 16 + 17

C. Úlohy PS: str. 20/ 18 - 21