Přijímací řízení do primy

Aktuální informace k přijímacímu řízení do primy pro školní rok 2020-2021.

 

Ve Varnsdorfu, dne 28. 5. 2020

Informace o přijetí/nepřijetí po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pořadí bude zveřejněno pod osobním kódem: 20200XX

Přijatí uchazeči mohou na základě zveřejněného seznamu do 5 pracovních dnů odevzdat zápisová lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Varnsdorf, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání na škole.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí osobně vyzvednout v sekretariátu školy v den vydání rozhodnutí, a to ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 8.00 do 16.00 hodin a domluvit se na dalším postupu. Pokud si tento den nevyzvednete osobně rozhodnutí, tak Vám bude odesláno poštou.

Na základě zkušeností z minulých let někteří přijatí uchazeči (cca až 15 uchazečů) ve lhůtě 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení neodevzdají zápisový lístek. Jakmile budeme znát, kolik přijatých uchazečů v pořadí 1 až 34 nenastoupí, bude ředitelství školy kontaktovat zákonné zástupce původně nepřijatých uchazečů v pořadí zveřejněného seznamu o možnosti dodatečného přijetí na základě žádosti (formulář pro podání žádosti dodatečného přijetí),  

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů, kteří by o přijetí měli zájem, prosím neprodleně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení kontaktujte ředitele Gymnázia Varnsdorf na čísle 723 522 977, kde bude domluven další postup včetně administrativních záležitostí. Od pondělí 22. 6. 2020 prosím o kontakt na telefonním čísle 777 232 367 nebo 412 371 423.

Přejeme Vám hodně úspěchů.

Pro bližší informace se můžete obrátit na sekretariát ředitelství školy.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 21. 5. 2020

Dovolte, abych Vám touto cestou předal další informace související s realizací přijímacích zkoušek na naší škole dne 9. 6. 2020, které vycházejí ze známých podmínek ke dni zveřejnění tohoto sdělení:

 1. Dne 26. 5. 2020 Vám budou zaslány prostřednictvím České pošty pozvánky k přijímacímu řízení. V obálce bude školní pozvánka s organizačními pokyny školy a pozvánka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozvánka pro uchazeče ke konání jednotných testů). Pokud by Vám tato pozvánka nebyla doručena cca do 1. 6. 2020, tak prosím kontaktujte sekretariát ředitelství školy. 
  Zákonní zástupci, kteří na přihlášce ke studiu uvedli emailovou adresu, tak jim bude pozvánka z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozvánka pro uchazeče ke konání jednotných testů) doručena i touto cestou. 
  Pokud se nedostavíte v termínu uvedeném na školní pozvánce a pozvánce z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozvánka pro uchazeče ke konání jednotných testů), sdělte prosím tuto skutečnost písemně ředitelství školy, a to i v případě, že uchazeč z jakýchkoliv důvodů z přijímací zkoušky odstoupil, a to nejpozději do úterý 9. 6. 2020 do 8.00 hodin,
  Vzor pozvánky s organizačními pokyny školy ZDE.
 2. Přílohou pozvánky k přijímacímu řízení je formulář pro výuku druhého cizího jazyka, pro který se Váš syn/dcera rozhodne v případě přijetí na naši školu. Prosíme, abyste ho vyplněný odevzdali již v den přijímacího řízení 9. 6. 2020 cestou Vašich dětí,
 3. Před vstupem do budovy budeme prosím vyžadovat odevzdání „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Dále se budou žáci řídit pokyny organizátorů přijímacích zkoušek školy.
  Čestné prohlášení ke stažení ZDE.
 4. Součástí školní části pozvánky k přijímacím zkouškám jsou i organizační pokyny. Prosíme touto cestou o jejich naplnění. Děkujeme :),
 5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (úterý 9. 6. 2020 od 7.50 – 8.20 hodin),
 6. Předpokládaný čas ukončení přijímacích zkoušek je kolem 12.30 hodin (případně 13.15 hodin, pokud některým žákům bylo přiznáno uzpůsobení zkoušky),
 7. Metodika „Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 je ke stažení ZDE.

Přejeme Vám hodně štěstí, klidu a pohody. V případě nejasností kontaktujte prosím sekretariát ředitelství školy. Děkujeme

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 7. 5. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a naši budoucí studenti.

Po delší době mlčení Vám mohu sdělit konkrétní termín přijímacích zkoušek na Gymnázium Varnsdorf, a to 9. 6. 2020

Všechny časové a organizační pokyny budou dodatečně umístěny na tomto místě, ale i cestou pozvánky k přijímacímu řízení. 

Nyní několik pokynů:

 1. Jednotné přijímací zkoušky se konají dne 9. 6. 2020 v budově Gymnázia Varnsdorf,
 2. Přijímací zkoušky jsou jednokolové,
 3. Příjímacích zkoušek v budově Gymnázia Varnsdorf se zúčastní pouze ti uchazeči, kteří na přihlášce ke studiu uvedli v kolonce „1. škola“ Gymnázium Varnsdorf (původně s termínem konání přijímacích zkoušek 16. 4. 2020),
 4. Výsledek této zkoušky platí pro obě školy, které jste uvedli na přihlášce. Nastoupit můžete tedy teoreticky na obě školy. Rozhodnutí však potvrdíte zápisovým lístkem,
 5. Odvolání proti výsledku přijímací zkoušky není možné. Uchazeči, kteří se neumístí v pásmu přijetí, budou postupně oslovováni řediteli škol s nabídkou místa po těch, kteří na danou školu neodevzdali zápisový lístek,
 6. Skvělé by bylo, kdybyste se mohli zúčastnit v termínu 9. 6. 2020 všichni, bez nutnosti organizace náhradních termínů, z důvodu absence některých z uchazečů,
 7. Pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky využijte poznatků a materiálů z přípravy „BGV – dobrá volba“ a materiálů z portálu „CERMAT“. Více ZDE,
 8. Při organizaci samotného dne přijímacích zkoušek nám nejspíše nebude dovoleno osobní setkání s rodiči čí zákonnými záastupci, tak Vás prosím o to větší pozornost při tomto způsobu komunikace. Klidně volejte 723 522 977 nebo emailujte: jakoubek@bgv.cz,
 9. Přehledné schéma průběhu přijímacích zkoušek ZDE.

Přejeme hezké dny a těšíme se na brzké shledání při studiu na Gymnáziu Varnsdorf :).

 

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Informace k předání přihlášek ke studiu do PRIMY Gymnázia Varnsdorf (z 5. ročníků ZŠ) nejpozději do 2. 3. 2020:

 1. Poštou na adresu školy
 2. Osobně:

a) do 21. 2. 2020 v sekretariátu ředitelství školy od 8.00 – 15.00 hodin,

b) 24. – 25. 2. 2020 zanechat v poštovní schránce v hlavních vchodových dveřích do Gymnázia Varnsdorf. Nebo cestou školníka školy – volat prosím tel. číslo 731 515 989,

c) 26. – 28. 2 2020  a 2. 3. 2020 v sekretariátu ředitelství školy od 8.00 – 15.00 hodin. Nebo volejte tel. číslo 606 105 434 paní Dvořáková.

Poznámka: pokud by nebylo možno přihlášku předat, použijte prosím poštovní schránku v hlavních vchodových dveřích.