G7.B

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

- slovní zásoba lekcí 40, 41, 42

- Pronomen (da) + Präposition - lekce 39

- Fragewort (wo) + Präposition - lekce 39

+ s tím související slovesné vazby (sloveso, která se pojí s určitou předložkou, lekce 39)

- Relativsätze (vztažné věty, lekce 41)

- Tvoření vět s "während" a "bevor" (lekce 40)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace: slovní zásoba Hobbys a Umwelt, hovořit na téma "Tier" a "Freizeit und Hobbys"

G7B - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Ret  Sumarizace odborného textu a následná diskuse. Je nutno přijít dostatečně předem.

G7B - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Příprava: filosofická otázka (problém) dle vlastního výběru.

                      Úvod do křesťanské filozofie a teologie – studijní materiál křesťanství

                      Aurélius Augustinus

                      Thomas Aquinas

 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

G7 A/B JAS AJ/KAJv - požadavky na KT (jaro 2023) / Jasa Marek Mgr.

Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití a formy gramatických struktur, uvede terminologii v angličtině, dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - žák zodpoví otázky zkoušejícího k vybranému tématu

A) Grammar and structures: 

  1. Future tenses 1: be going to, will, present simple and continuous - future meaning - use and form, differences in meaning, typical time expressions and contextual situations
  2. Future tenses 2: future perfect simple a future perfect continuous - use and form, differences in meaning, typical time expressions and contextual situations
  3. Making comparisons; So, such, too, enough; Articles - explain their meaning, use and form


B) Vocabulary and speaking:

  1. Travel and Transport - talk about the topic in general, answer techer's questions and describe and compare pictures
  2. Extraordinary Talents talk about the topic in general, answer techer's questions and describe and compare pictures

Požadavky na klasifikační týden KAJv
Zkouška se skládá ze tří částí:

  • samostatný ústní projev na vylosované téma
  • popis obrázku/ schématu/ diagramu/ tabulky souvisejících s tématem
  • otázky zkoušejícího k vylosovanému tématu  

Témata:

  1. Travel and Transport - talk about the topic in general, answer techer's questions and describe and compare pictures
  2. Extraordinary Talents talk about the topic in general, answer techer's questions and describe and compare pictures

Zveřejněno dne 23.05. 2023

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.