Informace - přijetí do vyššího ročníku (pro žáky 9. roč. ZŠ)

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PODLE § 63 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)

Počet přijímaných studentů k doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia (kvinta) v závislosti na kapacitních možnostech tříd: 10

Další zájemci budou přijati na základě informace po případném odchodu žáků Gymnázia Varnsdorf z doplňovaných tříd na jiný typ škol.

V případě Vašeho zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte prosím osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců ředitelství školy. Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona (žádost ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy (jednotné přijímací zkoušky se nekonají a nepodává se přihláška ke studiu). Povinnou součástí žádosti je kopie vysvědčení (výpisu vysvědčení) 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

O přijetí rozhodne následující kritérium:

Studijní průměr na konci osmého ročníku školního roku 2018/2019 a v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2019/2020, za které musí uchazeč získat min. 50 bodů. Zároveň však nesmí mít v uvedeném období prospěch hodnocený hůře než "dobrý" v kterémkoliv předmětu.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 100 bodů při studijním průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá jeden bod. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula. Celkový maximální počet bodů je 200.

V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí uchazečů studijní průměr v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2019/2020. Při rovnosti těchto průměrů je dalším rozhodujícím kritériem lepší hodnocení z předmětů v tomto pořadí: matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk (lepší známka ze dvou cizích jazyků), fyzika a přírodopis (biologie) na vysvědčení prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2019/2020.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona (dále jen žádost) na Gymnázium Varnsdorf prosím doručte do 14. února 2020.

Všem uchazečům bude na základě žádosti přidělen identifikační kód, který jim bude doručen prostřednictvím kontaktů uvedených na žádosti prostřednictvím SMS nebo elektronické pošty.

Seznam uchazečů s počtem získaných bodů pod přiděleným identifikačním číslem a v pořadí podle splněných kritérií bude zveřejněn dne 21. 2. 2020 v 11 hodin v budově Gymnázia Varnsdorf a na domovské stránce školy www.bgv.cz.

Prvních deset uchazečů v uvedeném pořadí může považovat toto umístění za rozhodnutí o přijetí z důvodu již známých kapacitních možností tříd ke dni podání žádosti ke studiu a v souladu se zveřejněním podmínek pro přijetí dne 10. ledna 2020 = 10 žáků. Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku bude v písemné podobě doručeno na Vaši adresu nebo předáno v sekretariátu školy od 3. 3. 2020 od 12 hodin.

Uchazeči v pořadí 11 a dále budou přijímáni od 22. 4. 2020 postupně podle počtu uvolněných míst žáky Gymnázia Varnsdorf, kteří odcházejí na základě termínu přijímacího řízení na jiný typ středních škol.

Žádostem o přijetí bude následně vyhovováno v pořadí stanoveném zveřejněným seznamem uchazečů o přijetí ze dne 21. 2. 2020.

Žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona lze podávat i mimo výše uvedené termíny až do 31. 5. 2020. Budou však zpracovány až po vyřízení (zohlednění) žádostí odevzdaných k termínu 14. 2. 2020.

Pokud budete mít zájem o další informace, navštivte osobně kancelář Gymnázia Varnsdorf. Kontakt na telefonním čísle 412 371 423 nebo emailové adrese jakoubek@bgv.cz.

Zveřejněno dne 10. 1. 2020.

 

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel Gymnázia Varnsdorf