Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 17. a 18. dubna 2023

Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 17. a 18. dubna 2023 ve formátu PDF

Zveřejněno 3. 5. 2023 v 9 hodin

Informace pro uchazeče o studium

Počet přijatých žáků: 32 + 2 místa jsou vyčleněna pro odvolání (34)

Na základě výše uvedeného seznamu se podle § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke studiu, považují za oznámená (přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů).
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně ve čtvrtek 4. 5. od 12:00 do 15:00 hodin nebo v pátek 5. 5. od 8:30 do 15:00, poté jim bude odesláno poštou.

Poučení pro přijaté uchazeče:
přijatí uchazeči musí podle § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu tím, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu odevzdají zápisový lístek (tj. do 18. 5. 2023 včetně). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Žádáme uchazeče, kteří byli přijati na obě školy, aby v co možná nejkratším termínu informovali ředitelství školy, na kterou se rozhodnou nastoupit.

Sdělení pro nepřijaté uchazeče:
je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu neodevzdají zápisový lístek. Nepřijatým uchazečům umístěným kolem hranice pro přijetí proto doporučujeme kontaktovat ředitelství školy po doručení rozhodnutí nebo jeho osobním vyzvednutí a domluvit se na dalším postupu. Cílem ředitelství školy je naplnit budoucí primu na plánovanou kapacitu oboru tj. 34 žáků.
Ředitel školy může vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Proto prosíme zákonné zástupce nepřijatých uchazečů, kteří mají zájem o přijetí, aby nás nejdříve kontaktovali na tel. čísle 412 371 423 nebo 777 232 367 a zjistili si, zda přijetí je reálné. Pokud přijetí vzhledem ke změnám v pořadí ovlivněném odevzdáním/neodevzdáním zápisového lístku je reálné, tak si s ředitelstvím školy domluvili schůzku, na níž společně zformulujeme odvolání a domluvíme se na dalším postupu tak, aby byly dodrženy všechny zákonné podmínky.

Odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání ke stažení) uchazečů prosím odevzdejte do školy až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, nebo jeho osobním vyzvednutí ve škole v souladu se „Sdělením pro nepřijaté uchazeče“.

Odhad neodevzdaných zápisových lístků na Gymnázium Varnsdorf: cca 20

Vzor odvolání ke stažení

BGV