G4.

G4 - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Dobrovolná příprava z oblasti  právního řádu a lidských práv 50%

Demokracie

Ústřední orgány státní správy

Územní samospráva

G4 - požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

1) Grammar and structures:

a) Past simple regular and irregular - explain use and form(+, -, ?) 

b) Present simple - use and form (+, -, ?), question words (who, when, where, ...) - examples, adverbs of frequency (always, usually, ...) - name them, talk about their position in sentences

2) Vocabulary and topics:

a) Travel and transport

- talk about transport where you live (what types, if you use them, how you travel to school, your favourite way to travel), talk about a trip you went on (when, where, how, who with, if you liked it, why)

b) Films and TV

- talk about your favourite film and TV show (when and where you watch it, who stars in it, what the plot is, why you like it, who you watch it with, etc.)

Klasifikační týden - LEDEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Kvarta- CJL

Předmětem přezkoušení bude práce s textem, jazykový rozbor, všechny známé pravopisné jevy

Tvarosloví- Slovo a sousloví, slovní zásoba, její vrstvy a obohacování; stavba slova, tvoření nových slov; ohebné slovní druhy.

Světová literatura 2. pol. 20. století, společná četba

 

 

Klasifikační týden - LEDEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Kvarta- Vv

Předmětem přezkoušení budou umělecké směry konce 19. a 1. pol. 20. století- materiál s obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní náměty a techniky poznané ve Vv.

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 17 a 18 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování přítomném čase všech sloves z lekce 17 a 18

2. minulý čas (perfektum) všech pravidelných sloves ze slovní zásoby lekce 17 a 18

3. minulý čas (perfektum) všech nepravidelných sloves označených v PS A1.2 str.86 a 87

4. předložky místa IN, AN, AUF + 3. nebo 4.pád

5. měsíce a roční období

6. použití způsob.slovesa WOLLEN ve větě

7. použití WELCHER, WELCHE, WELCHES

8. řadové číslovky (datum)

9. předložka BEI + 3.pád

 

 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 13,14,15 a 16 včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu jaro a zvířata v lese

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování slovesa gefallen a ostatní slovesa lekcí 13,14,15 a 16

2. minulý čas (perfektum) od všech pravidelných sloves ve slovní zásobě lekcí 13,14,15 a 16 v PS, postavení sloves ve větě tázací a oznamovací

3. osobní zájmena ich a du (mir, dir) a mein, dein ve 3.pádě

4. předložka für a vazna es gibt + 4.pád od der, die, das a die-množ.číslo, (k)ein/e, mein/e, dein/e, dále ich a du ve 4.pádě

5. použití a význam "man" (neplést s der Mann)

6. předložka in, an, auf po ozázce kde? (3.pád) a předložka in po otázce kam? (4.pád)

7. předložka vor a nach + 3.pád 

8. utčování času a časové údaje ve 4.pádě (jeden Tag, jede Woche)

 

 

4. 

 

TV (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

TV - okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 8. - 12. 1. 2024 (zveřejněno 10/12/2023)

Obsahem zkoušky bude pouze 1 vylosovaný okruh.

1. OV (odznak všestrannosti) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem.

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, přehazovaná, ragby – základní pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom).

3. Florbal - pravidla, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba, slalom).

4. Softbal, lední hokej – základní pravidla

5. Rozcvička a protahovací cviky - vysvětlit důležitost (proč, co, jak, kdy, kdy a co ne), popsat a předvést základní protahovací cviky, 

6. Atletika - základní pravidla jednotlivých disciplín

7. Gymnastika – základní gymnastika (kotouly, pády), hrazda (výmyk)

8. Šplh na laně a na tyči na čas

9. Osobnosti sportu – letní, zimní sporty (viz. mapa v šatně nebo https://www.ceskovobrazech.cz/cesky-letni-sport/https://www.ceskovobrazech.cz/cesky-zimni-sport/)

10. Test vytrvalosti - beep test (zkrácený na 15 minut) (https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/beep-test)

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

G4 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:
  1. SB Str. 76 až 81
  2. SB Str. 86 až 91
  3. SB Str. 90 až 97
  4. SB Str. 98 až 103
  5. SB Str. 102 až 109

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka z hodin viz školní sešit a PS lekce 10,11 a 12), ústně odpoví na několik bězných otázek jako např. Wie geht es? Wer bist du?- viz sešit. Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1.časování všech probraných sloves v lekcích 10, 11 a 12 s důrazem na slovesa basteln, sammeln, sein, haben, werden a na slovesa se změnou (lesen, sprechen, vergessen, geben, nehmen, essen, sehen, schlafen, fallen, tragen, waschen, wachsen, laufen, anfangen, helfen, treffen, messen, brechen, backen, fahren, tanzen, heiI3en) 2. rozkazovací způsob pro 2.osobu jednot.čísla (du), na konec přidávat E pouze u sloves, kdy kořen končí na t, d, n např bade! rechne!, arbeite! (du) 3. časování sein a haben v minulosti 4. zájmena ich a du ve 3.pádě (mir. dir) a všechna osobní zájmena ve 4.pádě (mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie(Sie)      5. slovosled ve větě po spojce deshalb a slovosled ve větě oznamovací (ich kaufe dir ein Eis) a tázací (Kaufst du mir ein Eis? Wer bringt mir das Eis?) 6. člen určitý po předložce IN po otázce KAM? (in den Park) 7. člen der, die, das po předložkách ZU a MIT (mit dem Auto, zur Haltestelle)

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.
 

G1_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 15. 6. v online hodině

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Konvexní a nekonvexní úhel

B. Řešení úloh: PS str. 16/1 - 5

C. Řešení úloh: PS str. 17/6 - 10

 

17. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Řešení úloh: PS str. 18/11 + 12

B. Řešení úloh: PS str. 19/14

C. NOVÉ: Měření úhlu pomocí úhloměru

  

18. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Měření úhlů: učebnice str. 31/ 4

B. Měření úhlů: PS str. 19/15 + 16 + 17

C. Úlohy PS: str. 20/ 18 - 21