Projektové dny

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

Hlavním cílem projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě, spojit obsah učení se životem. Jedná se o nejkomplexnější vyučovací metodu. Jedná se o přechod od myšlenky k činu, je to záměr realizovat nápad. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran.

Metoda projektové výuky umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života.

Hlavním znakem projektové výuky je, že žáci projekt realizují od jeho plánování, přes realizaci, až po vytvoření konkrétního výstupu projektu a svoje zkušenosti zprostředkovávají druhým. Žáci své vědomosti využijí pro zpracování konkrétního výstupu, ale naučí se i tento výstup prezentovat, obhájit před okolím.

Projekty obsahují činnosti skupinové i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou odpovědni všichni žáci ve skupině. Každý za nějaký konkrétní krok.

Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí. Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech. Projektová metoda vnímá svět celistvě, takový totiž ve skutečnosti je.

Výhodou výstupu z projektu je jeho hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili. To je velmi efektivně motivuje k práci.

Co žákům a pedagogům projektová výuka přináší?

 • spojuje učení, hru a zážitek
 • umožňuje výběr rolí a témat individuálně i ve skupinách
 • žáci si zvykají na spolupráci a komunikaci v týmu
 • žáci zažijí pocit úspěchu
 • učitelé uplatňují pozitivní hodnocení
 • učitel se stává rádcem, nemá již hlavní roli jediného nositele a předkladatele informací
 • uplatnění získaných dovedností v běžném životě dětí

Tato moderní forma výuky umožňuje dětem „ohmatat“ si témata, o kterých se dozvídají pouze v „papírové“ formě. Děti se již tradičně na tyto dny těší, neboť je v nich vyučování pro ně barevnější a zajímavější.

Projekty často propojují několik vyučovacích předmětů, čímž je umožněno dětem přijímat informace v souvislostech a aplikovat je do zadaných úkolů.

DRUHY PROJEKTU

Rozlišují se tyto druhy projektu:

 1. dle navrhovatele:
 • spontánní (nápad pochází od žáků)
 • umělé (nápad pochází od učitele nebo z vnějšího zdroje (například zadání soutěže)
 • kombinované (nápad je společným dílem žáků a dalších osob (například učitel doplní nápad, upřesní ho)
 1. dle místa:
 • školní (projekt se celý realizuje v rámci výuky)
 • domácí (projekt se celý realizuje mimo výuku)
 • kombinované (projekt je realizován zčásti v rámci výuky, zčásti mimo ni)
 1. dle počtu žáků:
 • samostatný (projekt řeší jednotlivec)
 • skupinový (projekt řeší 2 a více žáků, ale ne celá třída)
 • třídní (projekt řeší celá třída)
 • celoškolní
 1. dle času:
 • dlouhodobé
 • krátkodobé
 1. dle předmětu:
 • jednopředmětové
 • mezipředmětové
 • všechny
 1. dle cíle:
 • pro získání poznatků
 • pro opakování
 • pro aplikaci

Požadavky na projekt:

 • výběr tématu (významný pro žáka)
 • možnost integrace žáka a předmětu
 • formulace úkolu – konkrétní, stručný, užitečný, zajímavý, splnitelný

Motivace pro žáky: učí se diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat informace

METODIKA PRO ZADÁVÁNÍ TÉMAT A PRŮBĚHU PROJEKTOVÝCH DNŮ NA GYMNÁZIU VARNSDORF

1. Témata PD budou zveřejněna na webových stránkách školy ve formátu: téma, charakteristika, cíle projektu, očekávané výstupy, doba trvání projektu = 3 dny + 1 den na prezentaci, max. počet účastníků, místo, vedoucí PD, datum uzávěrky přihlášení se k projektu (stanoví vedoucí) ...  Vedoucí učitelé předají témata PD ředitelství školy v elektronické podobě k publikaci na webových stránkách školy do 15. září daného školního roku.

2. Výběr témat projektových dnů provedou učitelé (každý vyučující jedno až tři témata) s ohledem na navrhovaná témata žáků pro daný školní rok tak, aby jednotlivá témata (splňující znaky PD) mohla být zveřejněna na webových stránkách školy do 20. září daného školního roku.

3. Na základě zveřejněných témat na webových stránkách školy se žáci přihlásí k jednotlivým vedoucím PD nejpozději do 30. září daného školního roku.

4. Výstupy z jednotlivých PD budou průběžně zpracovávány a do 14 ti dnů od ukončení daného PD budou v elektronické podobě umístěny v požadované formě a rozsahu na předem určeném místě. Po skončení daného tematického celku bude výstup zveřejněn na webových stránkách školy nebo jiném vhodném místě (termín bude upřesněn po skončení PD) a prezentován v jednotlivých projektových skupinách v rámci samostatného projektového dne.

5. TU v den zahájení PD předají ředitelství školy seznam účastníků PD své třídy (jméno, příjmení, název projektu, vedoucí skupiny).

Písemná příprava na PD:

Název a téma projektu

Cíl projektu (činnosti a cíle dílčích skupin)

Časové a prostorové rozdělení jednotlivých projektových dnů

Metody projektu

Výstupy projektu (vytvoření konkrétního výstupu: publikace, skládačka, prezentace, ...)

PŘEHLED TÉMAT PROJEKTOVÝCH DNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

P. č. Příjmení a jméno Název
1. Boumová Kateřina Mgr. (BOU) Pedagogická štafeta (společný projekt s PET)
2. Bujárek Kamil Ing. (BUJ) Na jih
3. Dlouhá Štěpánka, RNDr. (DLO) Kouzlo bižuterie (společný projekt s FOB)
4. Foberová Lenka Mgr. (FOB) Kouzlo bižuterie (společný projekt s DLO)
5. Hedvík Jan Mgr. (HED) Tajemství života za klášterní zdí
6. Hedviková Milena Mgr. (HDV) Galerijní animace
7. Hendrichová Nikola Bc. (HEN) Lesní mysl
8. Hladíková Petra Bc. (HLA) Za skláři do hutě aneb podoby skla (společný projekt s KRV)
9. Hocko Stanislav Mgr. (HOC) Gymnastika a šplh aneb návrat k tradicím
10. Holubářová Radka Mgr. (HLB) Čas pro sebe a na sebe
11. Hrabal Milan Mgr. (HRA) Fotografie
12. Janáková Martina Mgr. (JAN) ODRY JUBILEJNÍ (30. ročník celostátní přehlídky církevních škol)
13. Jasa Marek Mgr. (JAS) Prostřeno aneb vaření jednoduše, zdravě a chutně
14. Jirchářová Zuzana Mgr. (JIR) Příběhy fotografií
15. Krejčí Václav Mgr. (KRV) Za skláři do hutě aneb podoby skla (společný projekt s HLA)
16. Krejčová Vladislava Mgr. (KRE) Chemie mě baví
17. Loubková Kateřina Mgr. (LOU) Triatlon na zkoušku 
18. Mágrová Klára (MAG) Malé černé od Coco Chanel
19. Málková Kamila Ing. (MAL) Poklady z domova
20. Paulusová Jana Mgr. (PLS) Tvoříme z juty
21. Petrová Jana Mgr. (PET) Pedagogická štafeta (společný projekt s BOU)
22. Pohludková Jana (POH) Let´s Act!
23. Škáchová Žaneta (SKA) Jak se dělá divadlo
24. Šup Jaroslav Mgr. (SUP) Setkání s Budyšínem
25. Zelinka Vlastimil (ZEL) Slavní fyzici II. - jejich životní osudy, zákony a vynálezy

Výstupy z projektů: