Ročníkové práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, ale i na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.


Osnova

 • Ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, třídy, jméno pisatele či příp. konzultanta.
 • Poděkování – nepovinné, pokud chce pisatel někomu poděkovat za pomoc při vedení, zpracování práce apod.
 • Prohlášení – musí být opatřeno místem, datem a ve všech exemplářích práce vždy originálem autorova podpisu
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky...
 • Úvod – nastínění tématu, případně lze zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou (praktickou).
 • Výsledky – shrnutí výsledků z praktické (empirické části).
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora.
 • Použité informační zdroje – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com, www.boldis.cz nebo manual pro zpracování ročníkových prací na webových stránkách školy, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy).

Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit.

Formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma v odstavcích: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, ...): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Titulní strana: náležitosti ročníkové práce
 • Styly odstavců: u nadpisů (všech úrovní) i u vlastního textu práce použít vlastní styly dle norem
 • Obsah práce: obsah vpředu, seznam obrázků, seznam tabulek a rejstřík vzadu (vše generované), poznámky pod čarou, seznam použitých informačních zdrojů s citacemi dle norem (viz dokument „Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky“ na www stránkách školy)
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)
 • Typografie a normy: dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací

Stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie.
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování,
minimální užití první osoby jednotného čísla – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Závěr

Závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Metodika pro zpracování ročníkových prací 

Žáci oslovují v zájmovém období učitele s návrhy témat, o které mají zájem a které odpovídají požadavkům RP. Pokud dojde k domluvě, a učitel téma akceptuje, formuluje název a obsah tématu již pro konkrétního žáka. Žáci, kteří si v tomto období (zájmové období) téma RP nezvolili, musí téma RP zvolit z témat, která nezařazení učitelé (výjimečně učitelé dvě zadání) vyhlásí 25. září daného školního roku. Nejpozději 2. října daného školního roku bude výběr témat RP ukončen.

Učitel vede ročníkovou prací max. 2 žáky (vypisuje max. 2 témata, výjimku povoluje ředitel školy). O možnosti dvou témat u jednoho učitele se žáci dozvědí od daného vyučujícího. Platí zásada: “Kdo dřív přijde, ten dřív bere”.

Učitel zadávající dvě témata je povinen okamžitě zapsat tato témata do přehledu témat RP pro daný školní rok. V případě, že počet témat RP již přesahuje kapacitní možnosti, musí žák oslovit jiného učitele.

Žák a vedoucí ročníkové práce se domluví na počtu a formě konzultací (minimálně dvě osobní konzultace) a dalších náležitostech souvisejících se zpracováním ročníkové práce. Vedoucí ročníkové práce prokazatelně seznámí žáka/ky s podmínkami klasifikace.

Termín odevzdání práce: do 31. března daného školního roku.

Obhajoba a prezentace ročníkové práce

Při splnění podmínek klasifikace ročníkové práce a po prostudování její finální podoby vydá vedoucí souhlas s odevzdáním ročníkové práce a stanoví termín obhajoby. Následně vedoucí RP zpracuje posudek práce s náměty (otázkami) k obhajobě, které předá žákovi nejpozději pět dní před termínem konání obhajoby. Obhajoba probíhá cca v období od 10. dubna až do konce klasifikačního týdne ve druhém pololetí daného školního roku před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce s dalším vyučujícím dle vzájemné dohody).

Požadavky na ročníkovou práci: 

Forma: elektronicky ve formátu MS WORD a PDF

Rozsah: min. 15 stran čistopisu formát A4 (bez obsahu, rejstříku, příloh, atd.)

Dodržet pravidla formální úpravy.

Práce bude obsahovat část teoretickou a část empirickou (praktickou), odpovídající učivu a dovednostem daného ročníku.

Hodnocení ročníkové práce: 

 1. Po stránce formální úpravy je ročníková práce součástí hodnocení předmětu IVT. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit.
 2. Po stránce obsahové je ročníková práce součástí předmětu, který je obsahově nejbližší zadanému tématu. O obsahovém zařazení rozhodne zadavatel ročníkové práce s vyučujícím předmětu v daném školním roce a výsledná známka z ročníkové práce má váhu až jednoho klasifikačního stupně z tohoto předmětu. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit. Hodnocení je vhodné konzultovat s vyučujícím daného předmětu s možností jeho pozvání k obhajobě RP.
 3. Známka z obou předmětů se započítává do klasifikace za 2. pololetí. 

Podmínky pro odevzdání ročníkové práce:

Žák může práci odevzdat pouze za předpokladu, že k tomu od vedoucího práce dostal písemné svolení (viz Formulář pro odevzdání/neodevzdání ročníkové práce). Vedoucí tak učiní na základě zhodnocení, zda podoba práce odpovídá stanoveným požadavkům k odevzdání včetně předepsaných konzultací. Termín pro vydání souhlasu vedoucího s odevzdáním/neodevzdáním ročníkové práce sdělí vedoucí žákovi na základě splnění podmínek zpracování ročníkové práce a dostatečného časového prostoru pro jeho objektivní vydání.

Zohlednění známky ve vyučovacích předmětech

Známka z ročníkové práce se zohlední ve dvou vyučovacích předmětech:

 1. IVT
 2. V předmětu, jehož obsah se nejvíce přibližuje obsahu práce.

Vedoucí práce je povinen žákovi oznámit, do jakého předmětu se známka zahrne, a to do 14 dnů od konečného stanovení tématu a předběžného obsahu práce. Předmět bude vybrán na základě dohody vedoucího práce a vyučujícího daného předmětu, který je poté povinen výslednou známku z ročníkové práce akceptovat.

BGV

Odkazy ke stažení:

PŘEHLED ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

TŘÍDA

PŘÍJMENÍ JMÉNO

VEDOUCÍ RP

NÁZEV RP

G7.

Barák Matěj

Martina Janáková

Jak se stát plavčíkem v SRN a ČR

G7.

Boczan Ondřej

Kateřina Boumová

Svalová anatomie v kulturistice

G7.

Čepeláková Michaela

Vladislava Krejčová

Bílkoviny

G7.

Dojčánová Linda

Hedvík Jan

Ženy v Islámu

G7.

Gerža Jan

Hladíková Petra

Bundesliga

G7.

Hamplová Julie

Nikola Hendrichová

Typy fazet v estetické stomatologii

G7.

Hamplová Silvie

Mágrová Klára

Zneužívání drog a omamných látek za první a druhé republiky

G7.

Haufert Hugo

Foberová Lenka

Vliv stolních RPG na psychiku člověka

G7.

Hebrani Leila

Veselá Jana

Viktor Frankl a jeho odkaz dnešku

G7.

Hedvíková Hana

Hedvík Jan

Františkánská spiritualita očima řeholníků 21. stol.

G7.

Holubová Barbora

Dlouhá Štěpánka

Šestý smysl: Magnetorecepce hmyzu

G7.

Horbenko Viktoriia

Šup Jaroslav

Barevná teorie. Kombinace a vznik odstínů

G7.

Jandourková Adriana

Holubářová Radka

Klima školy aneb jak se žije na naší škole

G7.

Jirsáková Karolína

Jirchářová Zuzana

Teorie citové vazby

G7.

Judová Jindřiška

Kamil Bujárek

Klimatická změna a její dopady na Národní park České Švýcarsko

G7.

Kalivoda Marek

Petrová Jana

Vývoj vzhledu hodin v uměleckých směrech baroka a klasicismu

G7.

Konárek Michael

Milan Hrabal

Fenomén K-popu: hudební průmysl a fanouškovská základna

G7.

Krajdlová Ilona

Loubková Kateřina

Závislost na na internetu a sociálních sítí

G7.

Müller Tadeáš

Vladislava Krejčová

Tabák

G7.

Navrátilová Monika

Jana Pohludková

Spánek a sny

G7.

Pohludková Barbora

Žaneta Škáchová

Čínská kaligrafie - jednoduchost a krása tahu

G7.

Pokorný Josef

Václav Krejčí

Programování webových stránek

G7.

Prknová Aneta

Marek Jasa

Zneužívání drog v modelingu

G7.

Slabá Karolína

Kamila Málková

Prevence ve stomatologii

G7.

Slabá Kateřina

Vlastimil Zelinka

Optika čočky

G7.

Slavík Jakub

Václav Krejčí

Pracovník grafického studia

G7.

Švancara Petr

Stanislav Hocko

MMA od počátku do současnosti

G7.

Tomašov Josef

Jana Paulusová

Rozvoj fyzické zdatnosti v tréninku lehké atletiky

G7.

Tomašová Tereza

Milena Hedvíková

Techniky kreativního psaní