Ročníkové práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, ale i na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.


Osnova

 • Ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, třídy, jméno pisatele či příp. konzultanta.
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky...
 • Úvod – nastínění tématu, případně lze zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou (praktickou).
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora.
 • Použité informační zdroje – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com, www.boldis.cz nebo manual pro zpracování ročníkových prací na webových stránkách školy, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy).

Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit.

Formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma v odstavcích: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, ...): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Titulní strana: náležitosti ročníkové práce
 • Styly odstavců: u nadpisů (všech úrovní) i u vlastního textu práce použít vlastní styly dle norem
 • Obsah práce: obsah vpředu, seznam obrázků, seznam tabulek a rejstřík vzadu (vše generované), poznámky pod čarou, seznam použitých informačních zdrojů s citacemi dle norem (viz dokument „Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky“ na www stránkách školy)
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)
 • Typografie a normy: dodržujte pravidla české typografie a normy pro úpravu vědeckých prací

Stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie.
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování,
minimální užití první osoby jednotného čísla – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Závěr

Závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Metodika pro zpracování ročníkových prací 

Žáci oslovují v období od začátku školního roku do 20. října daného školního roku učitele s návrhy témat, o které mají zájem. Pokud dojde k domluvě, a učitel téma akceptuje, formuluje název a obsah tématu již pro konkrétního žáka. Žáci, kteří si v tomto období téma RP nezvolili, musí téma RP zvolit z témat, která nezařazení učitelé vyhlásí v období od 20. do 31. října daného školního roku.

Učitel vede ročníkovou prací max. 2 žáky (vypisuje max. 2 témata, výjimku povoluje ředitel školy). O možnosti dvou témat u jednoho učitele se žáci dozvědí od daného vyučujícího. Platí zásada: “Kdo dřív přijde, ten dřív bere”.

Učitel zadávající dvě témata je povinen okamžitě zapsat tato témata do přehledu témat RP pro daný školní rok. V případě, že počet témat RP již přesahuje kapacitní možnosti, musí žák oslovit jiného učitele.

Žák a vedoucí ročníkové práce se domluví na počtu a formě konzultací (minimálně dvě osobní konzultace) a dalších náležitostech souvisejících se zpracováním ročníkové práce. Vedoucí ročníkové práce prokazatelně seznámí žáka/ky s podmínkami klasifikace.

Termín odevzdání práce: do 30. dubna daného školního roku.

Obhajoba a prezentace ročníkové práce

Při splnění podmínek klasifikace ročníkové práce a po prostudování její finální podoby vydá vedoucí souhlas s odevzdáním ročníkové práce a stanoví termín obhajoby. Následně vedoucí RP zpracuje posudek práce s náměty (otázkami) k obhajobě, které předá žákovi nejpozději pět dní před termínem konání obhajoby. Obhajoba probíhá v období od 10. května až do konce klasifikačního týdne ve druhém pololetí daného školního roku před dvoučlenou komisí (vedoucí ročníkové práce s dalším vyučujícím dle vzájemné dohody).

Požadavky na ročníkovou práci: 

Forma: elektronicky ve formátu MS WORD a PDF

Rozsah: min. 15 stran čistopisu formát A4 (bez obsahu, rejstříku, příloh, atd.)

Dodržet pravidla formální úpravy.

Práce bude obsahovat část teoretickou a část empirickou (praktickou), odpovídající učivu a dovednostem daného ročníku.

Hodnocení ročníkové práce: 

 1. Po stránce formální úpravy je ročníková práce součástí hodnocení předmětu IVT. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit.
 2. Po stránce obsahové je ročníková práce součástí předmětu, který je obsahově nejbližší zadanému tématu. O obsahovém zařazení rozhodne zadavatel ročníkové práce s vyučujícím předmětu v daném školním roce a výsledná známka z ročníkové práce má váhu až jednoho klasifikačního stupně z tohoto předmětu. Bez odevzdání ročníkové práce nelze žáka z tohoto předmětu hodnotit. Hodnocení je vhodné konzultovat s vyučujícím daného předmětu s možností jeho pozvání k obhajobě RP.
 3. Známka z obou předmětů se započítává do klasifikace za 2. pololetí. 

Podmínky pro odevzdání ročníkové práce:

Žák může práci odevzdat pouze za předpokladu, že k tomu od vedoucího práce dostal písemné svolení (viz Formulář pro odevzdání/neodevzdání ročníkové práce). Vedoucí tak učiní na základě zhodnocení, zda podoba práce odpovídá stanoveným požadavkům k odevzdání včetně předepsaných konzultací. Termín pro vydání souhlasu vedoucího s odevzdáním/neodevzdáním ročníkové práce sdělí vedoucí žákovi na základě splnění podmínek zpracování ročníkové práce a dostatečného časového prostoru pro jeho objektivní vydání.

Zohlednění známky ve vyučovacích předmětech

Známka z ročníkové práce se zohlední ve dvou vyučovacích předmětech:

 1. IVT
 2. V předmětu, jehož obsah se nejvíce přibližuje obsahu práce.

Vedoucí práce je povinen žákovi oznámit, do jakého předmětu se známka zahrne, a to do 14 dnů od konečného stanovení tématu a předběžného obsahu práce. Předmět bude vybrán na základě dohody vedoucího práce a vyučujícího daného předmětu, který je poté povinen výslednou známku z ročníkové práce akceptovat.

BGV

Odkazy ke stažení:

PŘEHLED ROČNÍKOVÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 (SEPTIMA A a SEPTIMA B)

P. č. Příjmení a jméno žáka Název  Jméno a příjmení vedoucího RP
1. Bečvářová Nikola Móda jako sociální fenomén Jana Veselá
2. Bielovič Šimon Pivo, aneb o zlatavém moku Kamila Málková
3. Brokl Denis České Švýcarsko Jaroslav Šup
4. Brzáková Jitka Sláva Kutné Hory dříve a dnes Martina Janáková
5. Drusanová Eliška Feminismus na pozadí historie Jan Hedvík
6. Dubovecký Matouš DofE Stanislav Hocko
7. Fürstová Veronika Návykové látky u mladistvých Radka Holubářová
8. Haufert Adam Vřískot aneb K čemu slouží školní časopis Zuzana Jirchářová
9. Jelínková Leona Šikana učitelů Jana Veselá
10. Kalivoda Petr Obráběcí stroje ve strojírenství Vlastimil Zelinka
11. Kamberský František První pomoc Stanislav Hocko
12. Košařová Aneta Cvičením a zdravou stravou k lepšímu životu Milan Hrabal
13. Koubková Barbora Prevence zubního kazu u studentů gymnázia Štěpánka Dlouhá
14. Machková Drahomíra Fauna a flóra Šluknovského výběžku Lenka Foberová
15. Müllerová Tereza Metody ženské ochrany Jasa Marek
16. Pachmanová Agáta Patologické hráčství/gamblerství a jeho důsledky Jasa Marek
17. Paulus Václav Šachy - královská hra Jana Paulusová
18. Pešek Filip Tour de Feminin Petr Dopita
19. Plyushchakova Valleriya Komplikace a léčení zubních kazů Vladislava Krejčová
20. Solloch Maximilian Optika v hodinách fyziky Vlastimil Zelinka
21. Suchardová Barbora Mladí talentovaní za 2. světové války Zuzana Jirchářová
22. Šmalcl Vlastimil Pražská německá literatura (HAN) / Umíme pracovat s počítadly? (ROU) Jana Hanková/Veronika Roudnická
23. Vajnerová Lenka Čarodějnické procesy Jana Petrová
24. Veselá Agáta Fenomén tetování Jana Pohludková
25. Zajíčková Klára Lucidní snění Jana Petrová
26. Beránek Adam Pražská německá literatura (HAN) / Umíme pracovat s počítadly? (ROU) Jana Hanková/Veronika Roudnická
27. Berdich Lukáš Magnetismus a kompasy Kamil Bujárek
28. Elšík Miroslav Tajné služby a jejich práce pro bezpečnost dnešního světa Žaneta Škáchová
29. Frančová Marie Bilingvní vzdělávání ve Šluknovském výběžku Martina Janáková
30. Hájková Nikola Cesta ke zdraví Nikola Hendrichová
31. Hoření Ivona Pokusy na zvířatech Kateřina Moňaková
32. Kabeláčová Šárka Velké šelmy Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku Vladimír Holeček
33. Kemp Sophie Tělo jako identita člověka Kamila Málková
34. Křížová Štěpánka Manipulace Kateřina Moňaková
35. Nechutný Sebastian Varnsdorfské kostely Klára Mágrová
36. Skotnica Tadeáš Příprava na dráhu profesionálního sportovce Nikola Hendrichová
37. Sulo Jaroslav Nacismus a komunismus Milena Hedvíková
38. Škácha Sebastian Historie islámu a jeho hrozba pro dnešní svět Žaneta Škáchová
39. Špička Václav Projektové vyučování Vladislava Krejčová
40. Štefan Miloš Wandern im Lausitzer Gebirge Jaroslav Šup
41. Toledo Viviana Gabriela Peermediace Radka Holubářová
42. Typltová Apolena Důsledky nedostatku vitamínu B12 na lidské zdraví Štěpánka Dlouhá
43. Vlček Daniel Genetické choroby evropských panovnických rodů Lenka Foberová
44. Žáková Eliška Ztráta religiozity a její vliv na společnost v Ústeckém kraji Jan Hedvík