Janáková Martina Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Janáková Martina Mgr.

Kontakt: janakova@bgv.cz

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KONZULTAČNÍ ČASY (školní rok 2022/23)

1. PRO ŽÁKY

bude vloženo po zpracování rozvhu pro nový školní rok

2. PRO RODIČE

bude vloženo po zpracování rozvhu pro nový školní rok

Po předchozí domluvě i v jiných termínech - kontakt: janakova@bgv.cz

PODMÍNKY KLASIFIKACE 2022/23

PODMÍNKY KLASIFIKACE V PŘEDMĚTECH ČESKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

V přílohách najdete podmínky klasifikace pro žáky tříd a skupin, které učím český jazyk a literaturu nebo německý jazyk a konverzaci v německém jazyce.

Pokud žák podmínky nesplní, nebude za dané pololetí z předmětu klasifikován a dostane náhradní termín splnění požadavků.

O výjimkách ze závažných důvodů je možno komunikovat.

Platí ovšem, že všechny potíže je třeba řešit VČAS.

M. Janáková

ČJL - SEPTIMA - PODKLADY - 2022/23

ZDE NAJDETE PODKLADY A NÁVODY PRO SAMOSTATNOU DOMÁCÍ PRÁCI A PŘÍPRAVU.

 

ČJ MATURITA

POZNÁVACÍ EXKURZE- NĚMECKO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ POZNÁVACÍ EXKURZE DO SRN PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 SE VZHLEDEM K NEJISTÉ SITUACI KOLEM OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S COVID 19 EXKURZE ZAŘADÍ DO PLÁNU PODLE SITUACE V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

- jsou součástí výuky na základě Školního vzdělávacího programu "IN PRINCIPIO ERAT VERBUM... NA POČÁTKU BYLO SLOVO..."

- svou náplní jsou mezipředmětové (ČJ, NJ, D, Z, ZSV, RET, ESV) a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

- jsou organizovány tak, aby co nejméně zasáhly do pravidelného chodu školy a soukromí žáků (celé třídy, den s odpoledním vyučováním)

- žák se podle pokynů a pod vedením učitele, který za exkurzi zodpovídá, předem připraví a v zadaných termínech odevzdá podklady pro svůj aktivní podíl na programu exkurze

- pokud se žák ze závažného důvodu nemůže exkurze zúčastnit, podá zákonný zástuce prostřednictvím třídního učitele řediteli školy žádost o uvolnění žáka z výuky na daný den (zletilí žáci žádají sami)

- žák, který se exkurze nezúčastnil (na základě uvolnění ředitelem školy, nebo z předem neplánovaných důvodů), je povinen vypracovat, odprezentovat a odevzdat náhradní práci, která rozsahem odpovídá 6-8 vyučovacím hodinám (zadání práce v příloze)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN - ČERVEN 2022

INFORMACE A POŽADAVKY KE ZKOUŠKÁM

Milí studenti,

v příloze najdete požadavky ke zkouškám v červnovém klasifikačním týdnu. Týká se to ČJ v sextách, NJ v septimě, sextě A, kvartě a sekundě a KNJ v sextě A.

počet míst: 63

dny a časy: pondělí až čtvrtek - 8.30 až 14.00 s přestávkami

místnost: sexta A, č. 41

Myslete na to, že zkoušce předchází 10-15 minut přípravy! 

MJ

PROJEKTOVÉ DNY 2021/22

Katalogizace ročníkových prací 2015–2021

Seznámení s mezinárodním systémem třídění odborné literatury a katalogy odborné literatury ve vybrané instituci (knihovně). Uspořádání a vytvoření jednoduchého vyhledávacího nástroje (katalogu) ročníkových prací vytvořených studenty BGV v letech 2015-2021.

Časové a prostorové rozvržení:

1. den:      návštěva vybrané knihovny s oddělením odborné literatury (Liberec nebo Praha), přednáška (beseda) o mezinárodním třídění a katalogizaci odborné literatury

2. den:      uspořádání a zaznamenání základních údajů o ročníkových pracích studentů BGV 2015-2021, roztřídění podle oborů - ve škole (knihovna)

3. den:       vytvoření katalogu prací (PC - učebna IVT)

4. den:       prezentace projektu pro žáky školy

Počet účastníků:  max 12 (projekt je vhodný zejména pro studenty kvinty a sexty, příp. septimy, je ale otevřen i ostatním žákům, kteří mají o téma zájem)

Přihlásit se můžete osobně ve škole nebo mailem na janakova@bgv.cz