G3.B

G3 A/B - požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

  1. Modal verbs have to, don't have to, must, mustn't - explain use, form and meaning
  2. Articles a, an, the - explain how to use definite/ indefinite articles 
  3. Present continuous for future, Going to for future plans - explain how we use these structures to talk about future (meaning and form)

Vocabulary and speaking:

  1. Talking about foreign countries - introduce a country of your choice (population, location, mountains, seas, etc.)
  2. Giving and asking for directions - help a stranger to find their way, ask a stranger to find your way (working with a map together with the teacher as a stranger)

 

G3B - OV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Příprava: ideální forma státu a vlády podle Tebe (nemusí být písemná). V čem je lepší tato forma? Vysvětli.

Demokracie

Znaky demokracie

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 15 slovíček ze slovní zásoby lekce 10 a 11 a dále vypracuje test na 10 min, který bude obsahovat následující gramatiku:

1. časování všech sloves z lekce 10 a 11

2. slovosled ve větě oznamovací a tázací, včetně vět se způsobovým slovesem

3. jednoduché fráze jako např. Wer bist du, Wie spät ist es? (viz ústní zkoušení- kartičky)

4. rozkaz kamarádovi

5. mir a dir ve větě

6. použití přivlastňovacích zájmen mein, dein, sein, ihr

7. předložky in + 4.pád

8. minulý čas sloves sein a haben

9. slovosled po spojce deshalb

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Požadavky na KT

  1. Umfrage - vyberete si 2 spolužáky a připravíte si  jednoduchý dotazník dle učebnice na straně 21/1; vyplněný dotazník si přinesete s sebou na zkoušku a odprezentujete 
  2. Slovní zásoba - L10, L11; vylosujete si 10 slovíček
  3. Gramatika - časování sloves sammeln a basteln, časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob 2. os. č.j., předložka in + č. pád, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben, sein; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení 

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 7,8 a 9. včetně množných čísel u PJ, dále umí slovíčka k tématu ovoce a zelenina a světové strany

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování způsob.sloves können, müssen, möchten, mögen

2. časování včech sloves ve slovní zásobě lekcí 7, 8 a 9  (PS strana 64, 71 a 78) pozor na slovesa essen a schlafen a slovesa s odlučitelnou předponou!

3. použití mein/e. dein/e (v jednotném čísle jako po ein, v množ.čísle jako po die) v  1. a 4.pádě

4. předložka aus + země (stát) po otázce Woher kommst du? (pozor na ženský rod die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Ukraine a množ.číslo die USA a die Niederlande)

5. vyjádření 2.pádu vlastních jmen (Andreas' Buch)

6. použití kein/e v 1. a 4.pádě

7. umět číslovky do 100

8. použití  osobních zájmen er, sie, es a sie- množ.číslo

9. čtení (natrénovat čtení textů a cvičení, ke kterým existuje CD v PS str.63/19,20, str.70/20,21,22 a str.77/15,16

 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček a ústně přeloží bez přípravy (slovíčka viz školní sešit a PS lekce 5 a 6, včetně protikladných dvojic- viz wocabee). Dále vypracuje písemně test na 10 min, který bude zahrnovat probrané gramatické jevy 1. určitý a neurčitý člen podstatných jmen, 2. členy v 1. a 4.pádu, 3. časování všech sloves v lekcích 5 a 6, s důrazem na způsobová slovesa möchten, können, müssen, 4. slovosled ve větách se způsobovým slovesem, 5. určování času, 6. slovosled ve větách tázacích

Zkouškový týden - požadavky ke zkoušce z OV / Veselá Jana PaeDr.

Ke zkoušce si přineste sešit z OV, předem zkontrolujte, zda vám nechybí některý zápis a případně jeje doplňte. Nezapomeňte, že práce v sešitě jsou součástí podkladů pro klasifikaci. Zkušební okruhy:

Komunikace ( slovní, mimoslovní, součásti mimoslovní komunikace, praktické příklady)

Konflikty ( co je to konflikt, jak řešíme konflikty)

Kultura (kultura v širším smyslu a v užším smyslu, kulturní instituce - divadlo, muzeum)

Naše vlast ( státní symboly, památná místa)

Přeji hodně úspěchů a pěkných známek,

JV

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje u zkoušky písemný test na 10 min. V následujících 5 minutách zkontroluje s učitelem chyby a vyhodnotí.

Test bude zahrnovat 

1. slovesa- protiklady (essen, trinken, gehen, laufen,...aj., umět časovat)

2. přídavná jména- protiklady (neu, alt, kalt, warm... aj)

3. časování všech probraných sloves (osoba ICH až SIE=oni)

4. slovosled ve větě (oznamovací věty, otázky začínající slovesem, W-otázky)

5. slovní zásoba lekce 3 a 4, hodnotím i správné členy DER, DIE, DAS, DIE=množ.číslo

5. mapa Německa, Rak. , Švýc. a Lichten., jejich hlavní města a předložka IN, pozor na IN DER Slowakei a IN DER Schweiz!!!)

Podmínky klasifikace / Veselá Jana PaeDr.

Podmínky klasifikace v předmětu Občanská výchova v primě:

Cílem předmětu je vést studenty k samostatnosti, učit je přemýšlet, formulovat a obhajovat své názory a nebýt lhostejný k dění kolem sebe. Dalším cílem jsou výborné známky z OV ( tento cíl je společný s cílem studenta :-) ).

Klasifikace se skládá ze tří složek, vychází ze systému KAP ( Komunikace - Aktivita - Papírový výstup).

První položkou v celkové klasifikaci  je komunikace studenta s vyučující, s ostatními studenty, při práci ve skupině, kladení otázek, dodržování pravidel diskuse, kultivované obhajování vlastního názoru  apod. Stejně důležitá je aktivita v hodinách, která  je s komunikací velmi úzce propojena - je potřeba, aby student aktivně vypracovával zadané úkoly a aktivně se podílel na dění ve třídě. Třetí položkou je vedení sešitu, který je jediným učebním textem pro každého studenta. Je potřeba jej vést pečlivě a přehledně, doplňovat si zápisy z hodin a vypracovávat úkoly podle pokynů vyučující. 

Požadavky na zkouškový týden leden 2022 / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje test cca na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021.

V testu bude následující učivo

1. slovní zásoba shrnuta v pracovním sešitě (PS) na straně 7, 16 a 23

2. časování sloves- viz sešit nebo učebnice str. 15 (tabulka)

3. fráze v sešitě (Wer bist du? Wie alt bist du?...), žák jim rozumí a umí odpovědět

5. ortografie (žák umí správně napsat německé slovíčko, které zná)

4. žák umí přečíst krátký text (PS str.15 a 22- poslechová cvičení) CD je součástí PS

Informace a požadavky ke zkouškovému týdnu / Veselá Jana PaeDr.

INFORMACE A POŽADAVKY KE ZKOUŠKOVÉMU TÝDNU:

Základní informace:

Zkouškový den - čtvrtek 8:00 - 13:30

Místo: "malá sborovna" - to je menší místnost vedle velké sborovny učitelů

Podrobné požadavky  naleznete v příloze.

 

Čtenářský deník - PRIMA B / Hendrichová Nikola Mgr.

Požadavky

- 5 knih: 2 knihy z doporučené četby, 3 knihy dle vlastního výběru (nebo 2 + Pohádky od Boženy Němcové)

 

Přílohy

1. Ukázka čtenářského listu

2. Seznam doporučené četby