G2.

G2 - AJ požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

G2 - AJ - konkrétní požadavky ke zkoušce
A) Grammar and structures: 
1) Přítomný prostý čas běžných sloves - žák vysvětlí časování běžných sloves, vytvoří zápor, otázku, krátké odpovědi, zaměří se na využítí pomocného slovesa do/don't a 3. os. j. č., uvede příklady a pravopisné změny (3.os.j.č.), adverbs of frequency (always, ..., never) - their position in a sentence, questions with "be", "have got", "other verbs"

2) Přítomný průběhový čas - žák vysvětlí, kdy se používá a jak se tvoří (+, -, ?)


B) Vocabulary and speaking:
1) Speaking about daily routines and school subjects - žák jednoduše promluví o tématu každodenní rutina (co děláte ve všední dny a o víkendu včetně koníčků - kdy, kde, jak často), školní předměty (co děláte ve škole dle rozvrhu, atp.)
2) Sports - žák jednoduše promluví o sportech, vybere si dva sporty a popíše je (místo, kde se provozuje, vybavení, pravidla)

Klasifikační týden - LEDEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Sekunda- Vv

Předmětem přezkoušení bude umění středověku- románské umění a gotika- materiál a obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní náměty a výtvarné techniky poznané ve Vv.

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

´- slovní zásoba 5. a 6. lekce + Weihnachten

- procvičování 1. a 4. pádu ( je tedy nutné, aby žák znal členy podstatných jmen)

- tvoření vět - jednoduché věty + otázky, dále věty se způsobovými slovesy ( i otázky)

- časování způsobových sloves

- hodiny + jednotlivé části dne a s jakou s jakou se pojí předložkou ( am Nachmittag, am Abend, in der Nacht....)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - 5. a 6. lekce

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.- 11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Požadavky na KT

 1. Mein Tag - vyberte si libovolný den v týdnu a popište co v jednotlivou denní dobu děláte. Text si můžete vzít s sebou na zkoušku k nahlédnutí. Jde o mluvní cvičení. 
 2. Slovní zásoba - L5, L6; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - PJ s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu, slovesa se 4. pádem (kaufen, brauchen, finden, haben), časování slovesa möchten, modální slovesa müssen a können, slovosled věty s modálním slovesem, předložky am, um; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, ke kterému budu mít připraveno cvičení

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

Slovní zásoba 3. a 4. lekce

+ dny v týdnu, v měsíci, roční období + jejich předložky, čísla

Časování sloves - haben, sein, sprechen + další

Tvoření jednoduchých vět

Gramatická cvičení dle pracovního sešitu

 

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

G2 (HRABAL)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 46 - 51
 2. Otázka: Str. 50 - 57
 3. Otázka: Str. 58 - 63
 4. otázka: Str. 62 - 69

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 8. - 11. 1. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se na následující:

 • poznávání jehličnanů a krytosemenných dřevin I. a II. - viz poznávačky v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • stavba těla rostlin
  • kořen
  • stonek
  • list
  • květ
 • fotosyntéza (umět vlastními slovy popsat průběh; včetně pojmů: Chlorofyl, chloroplasty, průduchy, xylém, floém)

Průběh zkoušky: 8 stromů z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 4. 12. 2023

Pravidla a podmínky klasifikace z Cj 2022/2023 - prima / Jirchářová Zuzana Mgr.

Požadavky a podmínky klasifikace G1 2022/23 – český jazyk a literatura

(platné pro období řádného a distančního studia)

Z. Jirchářová

 • pečlivě vedené sešity se všemi zápisky
 • minimálně 70% desetiminutovek a diktátů
 • minimálně 70% domácích úkolů (písemných i ústních)

ČESKÝ JAZYK

 • klasifikace ze všech velkých testů:

LITERATURA

 • klasifikace ze všech velkých testů:
 • odevzdání čtenářského deníku minimálně jednou za pololetí (za rok 8 knih)

SLOH

 • klasifikace z kontrolních slohových prací

 

OBECNÉ PODMÍNKY KLASIFIKACE

→ pokud žák chybí, je povinen se domluvit s vyučující na náhradním termínu písemné práce, případně se nechat vyzkoušet

→ pokud žák chyběl při sdělení hodnocení písemné práce, je povinen si známku sám zjistit a zapsat do studijního průkazu

→ chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, učitel má právo na konci školního roku z daného předmětu žáka nehodnotit

→ každá známka má jinou váhu – nelze si počítat průměr známek

→ do celkové známky v pololetí či na konci roku se počítá ve velké míře také aktivita v hodině, přístup k předmětu apod. – to vše může změnit celkovou známku o stupeň

→ známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu a známka z ročníkové práce má stejnou váhu jako jiné známky, proto není při konečné klasifikaci rozhodující

→ veškeré domácí práce (úkoly, čtenářské listy, seminární práce apod.) se odevzdávají pouze v tištěné podobě, elektronická verze není akceptována (pokud nebylo zadáno)

→neodevzdaná samostatná práce v daném termínu je hodnocena nedostatečně

→ pokud žákova absence překročí 30% odučených hodin daného předmětu za pololetí, může být po rozhodnutí ředitele školy z daného předmětu komisionálně přezkoušen