G7.

G7 JAS AJ - požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

1) Grammar and structures:

a) Present and past habits in comparison - talk about structures we use to express habits in both present or past 

b) Gerunds and infinitives - talk about the rules for using gerunds and infinitives, give examples

c) Past/ present perfect simple and continuous, past simple and past continuous - talk about use and form of miscelaneous past and present perfect tenses, give examples

2) Topics and vocabulary (talk on your own about the following Maturita topics, you can be asked to answer specific questions or to describe and compare pictures):

a) THE WORLD OF WORK, EMPLOYMENT AND CAREER DEVELOPMENT

 •  Ideas to talk about: Career development - preparation, education and training (driving school, certified courses, etc.); Looking for a job - CV, motivation letter, job interview (tips and advice), starting a new job; The world of work - gap year, being employed, work vs studying; Jobs - types of jobs, part-time jobs, summer jobs, odd jobs, skills and personality traits needed

b) SCHOOLS, EDUCATION AND STUDY LIFE

 • Ideas to talk abou: Compulsory education, levels of education, length of study, examinations, types of schools; Universities - types and branches of study, length of study; Student’s life - studies, tuition, accommodation, food/meals, internship, practice, work experience; The Czech Republic vs the U.K. and the U.S.A.

G7 - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace  textu. S ohledem na přípravu je třeba přijít s výrazným předstihem.

G7 - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Dobrovolná příprava: zpracovaná filosofická otázka dle volného výběru 50%

Starověká filosofie Indie a Číny

Klasifikační týden - LEDEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Septima- CJL

Předmětem přezkoušení bude práce s čítankovými texty viz. Google Učebna, ověření znalostí z lit. historie:

Světová poezie na poč. 20. století

Česká moderna a dekadence

Anarchističtí buřiči

Společná četba a předložení pracovních sešitů a sešitu s poznámkami z hodin.

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

- slovní zásoba lekce 36, 37, 38

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu i učebnice (především infinitiv mit "zu" a "ohne zu", předložka "während", tvoření vět s damit a um....zu + infinitiv

- předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem

- porozumění textu

- přípustkové vedlejší věty s "obwohl"

 

Konverzace: mluvený projev na téma mein Lieblingsfilm + was möchte ich in der Zukunft machen

                    - slovní zásoba: Kino a Halloween

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 10/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 6 až 11
 2. Str. 10 až 17
 3. Str. 18 až 23
 4. Str. 22 až 29
 5. volný výběr 

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze zadaných témat a bude mluvit souvisle zpaměti 3 minuty

témata:

1. turistický cíl/tur.cíle v Sasku (možno čerpat z info k plakátu vlastního a spolužáků)

2. popsat rodinné příslušníky (NE zevnějšek!)- jejich vnitřní vlastnosti. Ke každé vlastnosti uvést příklad, vysvětlení (pozor na slovosled po WENN a DENN)

3. mluvit o konzumní společnosti, reklamě, jak se chováš ty sám k živ.prostředí, možno mluvit o tvých výdajích, kapesném, bez čeho se obejdeš, bez čeho ne, zmínit prázdninové a jiné brigády

Požadavky na zkouškový týden leden 2024- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žáci vypracují písemný test, který bude obsahovat probranou gramatiku lekcí 36. 37 a 38 a vylosují si slovíčka lekce 36, 37. 38, 39

gramatika:

1. perfektum- munulý čas pravidelnách sloves lekcí 36-39 a nepravidelných sloves označených v PS B1.1 str.100-102

2. Infinitiv s ZU 

3. předložka während a 2. pád podstatných jmen

4. spojka DAMIT a věty s UM...ZU

5. slovesa s předložkou, viz. označená slovesa PS B1.1 str.103 a 104

6. vytvořit oznamovací větu, tázací (slovosled ve větě). umět časovat slovesa lekcí 36-39 v přítomném čase

7. tázací příslovce WOZU, WORAUF, WORÜBER, WORAN, WOFÜR, WOBEI, WOMIT, ... a slovesa s předložkou, kterými se zeptáme na osoby, dále zájmeno DA(r) + předložka v odpovědích

8. podmiňovací způsob (časování slovesa werden v konjunktivu + infinitiv slovesa)

 

 

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Letošní septima:  Pojmy a letopočty, časová přímka, pomocné vědy historické, prameny.

Učivo - viz sešit. Dějepisný sešit donést!

Historický předmět donést a umět popsat a vysvětlit.

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 8. - 11. 1. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

 • poznávání kostí a svalů - viz Atlas lidské kostry a atlas svalů v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně + anatomie kožní a dýchací soustavy
 • kosterní soustava
 • svalová soustava
 • kožní soustava
 • dýchací soustava

Průběh zkoušky: 10 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem). Na zkoušku se dostavte 15 minut předem (písemná příprava).

Zveřejněno: 4. 12. 2023

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

- slovní zásoba lekcí 33, 34, 35

- tvoření hlavních vět s trotzdem a deshalb

- Wenn-Sätze

- předložky se 3. pádem

- předložky se 4. pádem

- zájmena se 3. a 4. pádem

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace - slovní zásoba: Hobby, Umwelt, hovořit na téma "Popis zvířete" a "Moje Hobbys", popřípadě "Wetter".

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák mluví 3 minuty k jednomu ze tří témat, které si u zkoušky vylosuje

1. Freizeit

2. Berufe (různá obecná rozdělení- typicky mužská, ženská, nebezpečná, manuální, státní, dobře placená, vyžadující vysokou školu, brigády, práce v zahraničí, povolání členů rodiny, tvé budoucí povolání- o něm mluv- kdy, kde, s čím, s kým, co musíš umět, jaký musíš být...)

3. Mensch und Natur (rostliny, živočichové, počasí, roční období, přírod.katastrofy, ochrana živ.prostředí)

Požadavky na klasifikační týden červen 2023- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje a ústně přeloží 20 slovíček (z ČJ do NJ) z lekcí 33,34,35 a 36

Dále žák vypracuje písemný test, který bude zahrnovat probranou gramatiku

1. časování können v podmiň.tvaru (ich könnte) a použití v otázkách a odpovědích

2.  slovosled větných členů ve větě se slovesem vyžadujícím 3. a 4. pád  (např geben- dát někomu něco)

3. w-otázky jako spojky ve vedl.větě, slovosled, časování

4. předložkové vazby sloves- viz seznam (helfen bei, sich sorgen für...), zvratné "se" podle osoby ich-mich, du-dich..

5. minulý čas-perfektum všech prsavidelných sloves v lekcich 33-36 (PS str.55,56,66,67,74,75,82,83) a všech vybraných nepravidelných sloves (viz seznam v PS str.91,92

6. předložky seit a aus (+ materiál) + 3.pád

7. použití "was für ein/e" a "was für" v množ.čísle a welcher, welche, welches, welche v mn.čísle v 1.,3. a 4.pádě

 

 

 

Požadavky na klasifikační týden leden 2023- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 20 slovíček (slovíčka z hodin Nj a Knj a z lekcí 29, 30 a 31 a 32) a bez přípravy přeloží

Dále vypracuje test na gramatiku na 10 min. (rozkazovací způsob, skloňování přídavných jmen po členu urč.a neurčitém ve všech pádech, pozor na mn. číslo- nelze eine!, slovosled ve větě se spojkou weil a wenn, pozor na způsobové sloveso ve větě!., časování způsobových sloves v préteritu) 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: křížové výpravy, velké schizma, boj o investituru, středověká města, hrady
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na zkouškový týden leden 2023- NJ- konverzace / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje jedno ze tří předem připravených témat a mluví souvisle zpaměti 3 minuty. Předem bude mít čas 10 minut na přípravu v bodech (poznámky na papír)

témata: 1. Ich und meine Familie (žák se představí a dále mluví o své rodině) 2. Essen und Trinken (mluví o pokrmech, co rád jí, pije, co se jí při jakých příležitosti, co roste u nás, co je zdravé, nezdravé, jaké jsou stravovací návyky, snídaně, oběd, večeře, svačina co pěstují doma, mezinárodní kuchyně, národní jídla, může říci recept či přidat rozhovor v restauraci) 3. Advent und Weihnachten

Požadavky na klasifikační týden červen 2022- Nj / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje písemně test na 12 min. a následující 3 min. zkontroluje a vyhodnotí s vyučujícím

v testu bude zahrnuto učivo probrané ve druhém pololeti šk. roku 21/22

1. předložky se 3.pádem

2. předložky se 4.pádem

3. osobní zájmena ve 3.a 4.pádu (ich, mir, mich)

4. podmiň. tvar od slovesa haben- časování

5. skloňování příd.jmem (der nette Lehre, ein netter Lehrer)

6. slovosled po spojkách WEIL a DASS (i v kombinaci se způsob. slovesem)

7. rozkaz. způsob- jednomu, více lidem, vykání (včetně sei!. seid! seien Sie!)

slovíčka lekce 26-29 (viz PS)- žák si vylosuje 15 slovíček

 

Požadavky na zkouškový týden červen 2022 - KNJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák si vylosuje 1 ze 3 témat a mluví k němu 5 min., předchozích 10 min bude mít na přípravu- poznámky v bodech

1. vyprávět libovolnou pohádku v perfektu

2. Essen und trinken, meine Essgewohnheiten, im Restaurant, Kochrezepte

3. Meine Ferien (Ausflüge, Reisen, Ferienjob, Veranstaltungen, an denen ich teilnehme)

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák vypracuje při přípravě před samotnou zkouškou test asi na 20 min., který bude souhrnem probraného učiva od září 2021. Při zkoušce bude učitel s žákem vypracované úlohy konzultovat

probrané učivo- viz učebnice a školní sešit

1. slovní zásoba 23., 24. a 25.lekce

2. Předložky in, im, am um  (u měst a států, měsíců a ročních období, dnů v týdnů a částí dnů, u časových údajů)

3. přivlastňovací zájmena v 1., 3., a 4. pádu (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr)

4. osobní zájmena v 1. 3. a 4. pádě (er, ihm, ihn...)

5. předložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach von, zu, gegenüber)

6. předložky se 4. pádem (durch, für, gegen, ohne um)

7. skloňování členů v 1., 3. a 4. pádě (der, dem, den, die, der, die, das, dem das, die mn.č, den + n, die)

8. předložky se 3. a 4. pádem ( in, an, auf, neben, zwischen, über, unter, hinter, vor)

9. perfektum- min. čas- pravidelných (př. malen, spielen, kaufen) a nepravidelných sloves (gehen, stehen, sprechen, lesen- viz seznam vzadu v sešitě), slovosled ve větě

10. časování způsobových sloves (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen) a slovosled ve větě

11. stupňování přídavných jmen a příslovcí (viel, mehr, am meisten)

12. slovosled ve větě po spojkách deshalb a denn

Požadavky na zkouškový týden leden 2022- konverzace NJ / Loubková Kateřina Mgr.

Žák bude mít 10 minut čas na přípravu, aby si zapsal heslovitě body, ke kteým bude u zkoušky mluvit. (Vylosuje si jedno z pěti probraných témat a bude o něm mluvit německy zpaměti)

Každý žák má možnost do konce roku 2021 zasílat vyučujícímu na email ke kontrole téma v elektronické podobě

1. téma - Ich und meine Familie- cca 30 vět (jméno, narození, bydliště, rodina, škola, koníčky, plány do budoucna)

2. téma- Meine Stadt (žáci se opřou o text, kdy vymýšleli reklamu na město Varnsdorf, či jiné město, kde žijí, a téma rozšíří na 30 vět)

3. téma .- Feiertage un Feste im Herbst (žáci shrnou všechny zadané referáty, ke každému podzimnímu svátku řeknou cca 5 informací)

4. téma- Advent und Weihnachten (mohou mluvit zprvu obecně a poté konkrétně, jak slaví tyto svátky v rodině, cca 30 vět)

5. téma - Das Rübe Märchen (žák bude vyprávět celou pohádku, viz sešit nebo jakákoliv jiná verze na internetu)

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G4 - NJ - 14.6. - 18.6. 2021 / Moňaková Kateřina

15.6. Meet

18.6. Meet

Opakování učiva (předložka zu, minulý čas -preteritum, perfektum, osobní zájmena 3.p, zápor)

G4_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno v online hodině 15. 6.

 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

 

18. 6.  ON - LINE VÝUKA:

Navázání na předchozí ONLINE hodinu

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

G4_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

opět zase distančně. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

14. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. OPAKOVÁNÍ: Monosacharidy, disacharidy

 D. NOVÉ: POLYSACHARIDY str. 71 - 74 + TUKY

 

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadané otázky: č. 10 - 14

Zadané otázky: č. 15 - 18