Mágrová Klára Mgr.

Profil učitele

Dějepis a latina

Mágrová Klára Mgr.

Kontakt: magrova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden – leden 2024 (dějepis, latina, maturitní seminář z Dě, občan. výchova)

Požadavky na klasifikační týden – leden 2024 

Termín: pondělí až čtvrtek 8. 1. až 11. 1. 2024

Časy: od 8.00 do 13.00 hod. (s přestávkami)

Místnost, kde se zkouší: U-38 (sekunda)

Obecné požadavky: délka trvání 12 min. + 3 min. na přípravu, s sebou dopsaný sešit

Počet zkoušení: 66

 

DĚJEPIS

Prima: orientace na časové přímce, čtení letopočtů, pojmy - zikkurat, Chammurapiho zákoník, Epos o Gilgamešovi, faraon, pyramida, mumifikace, papyrus, hieroglyfy, hinduismus, buddhismus 

Témata:

1) Mezopotámie – přírodní podmínky, památky a kulturní dědictví

2) Egypt – přírodní podmínky, památky a kulturní dědictví

3) Starověká Fénicie a starý Izrael – přírodní podmínky, památky a kulturní dědictví

Učebnice: str. 42–59

S sebou: dopsaný sešit

 

Sekunda: časová přímka, pojmy – hlaholice, stařešinský řád, správní hrady, kronikář Kosmas, rotunda, křižák, léno (feudum), kronika, hrad, bazilika, rotunda, katedrála

Témata:

1) Slované, Sámova říše, Velká Morava – příchod Konstantina a Metoděje, kulturní odkaz

2) Přemyslovský stát - kníže Bořivoj, první čeští světci, první čeští králové

3) Románská kultura v Evropě a u nás – stavby, znaky

4) Křížové výpravy – příčiny, jejich přínos

5) Vpády Mongolů do střední Evropy

6) Gotická kultura v Evropě a u nás – příklady staveb, znaky architektury, univerzita, katedrála

Učebnice: str. 36–63

S sebou: dopsaný sešit

 

Tercie A / Tercie B: časová přímka, pojmy - povinná školní docházka, toleranční patent, osvícenský absolutismus, tzv. bostonské pití čaje, třetí stav, jakobínská diktatura, bitva tří císařů, taktika spálené země, bitva u Waterloo, kontinentální blokáda, Vídeňský kongres

Témata:

1) Osvícenství – myšlenkový směr, osobnosti, věda

2) Reformy Marie Terezie a Josefa II.

3) Klasicismus a empír – znaky architektury, příklady staveb z Čech a Evropy, hudební skladatelé

4) Vznik spojených států amerických (1776)

5) Velká francouzská revoluce (1789–1799) - příčiny, důsledky

6) Vojevůdce a císař Napoleon Bonaparte, napoleonské války (1799–1815)

Učebnice: str. 25–40, 52–55

S sebou: dopsaný sešit

 

Kvarta: časová přímka, pojmy - světová hospodářská krize (1929), tzv. křišťálová noc, gulag, stalinismus, kolektivizace a industrializace v SSSR, politika appeasementu, 

Témata:

1) ČSR ve 30. letech 20. století – politický život, stav hospodářství a velká hospodářská krize, vztah k národnostním menšinám 

2) Totalitní režim v Itálii – nástup fašismu

3) Totalitní režim v Německu - nástup nacismu

4) Stalinova vláda v Sovětském svazu

5) Československo – Mnichovská dohoda, období druhé republiky (1938-1939), Protektorát Čechy a Morava, domácí a zahraniční odboj

6) Druhá světová válka – vpád do Polska, blesková válka, letecká bitva o Anglii, boje na východní frontě, zneužití techniky, spojenecký a německý voják

Učebnice: str. 19–66

S sebou: dopsaný sešit

 

Kvinta: orientace v mapě, pojmy - zikkurat, Chammurapiho zákoník, Epos o Gilgamešovi, klínové písmo, zoroastrismus, pyramida, hieroglyfy, mumifikace, hedvábná cesta, terakotová armáda, hinduismus, buddhismus, Starý zákon, judaismus, kasty

Témata:

1) Starověk – charakteristika, typy států, vznik písma

2) Starověká Mezopotámie - civilizační odkaz, vybraná osobnost

3) Starověký Egypt - civilizační odkaz, vybraná osobnost

4) Starověká Indie - civilizační odkaz, vybraná osobnost

5) Starověká Čína - civilizační odkaz, vybraná osobnost

6) Syropalestina - Féničané, civilizační odkaz

S sebou: Vypracovaná cvičení – práce s textem

Učebnice: str. 35–55

 

Sexta: orientace v mapě

Témata:

1) Křesťanství ve středověku – kláštery, střetávání papeže a císaře, křížové výpravy, heretická hnutí

2) Gotika – vzdělanost a umění ve středověku, význam katedrály a univerzity, význam měst

3) Důsledky mongolských a tureckých vpádů pro jižní a jihovýchodní Evropu, pád Byzance

4) Doba evropské krize – mor a stoletá válka, Lucemburkové na českém trůnu (od Jana Lucemburského po Karla IV.)

5) Husitská revoluce – společenská krize za Václava IV., příčiny a důsledky husitských válek

6) Doba poděbradská – české země v 15. stol., stavovská monarchie, návrh mírové unie Jiřího z Poděbrad

S sebou: Vypracovaná cvičení – práce s textem

Učebnice: str. 17-77

 

LATINA

Sexta

Témata:

Gramatika - substantiva 1. a 2. deklinace, 1. až 2. konjugace

Probraná slovní zásoba

Jednoduché překlady, vzory budou k dispozici

 

Septima 

Témata:

Gramatika - substantiva a adjektiva 1., 2. a 3. deklinace, 1. až 3. konjugace, sloveso esse a složené tvary

Probraná slovní zásoba

Živá latinská slova

Jednoduché překlady, vzory budou k dispozici

Římské reálie - vybraná památka

 

MATURITNÍ SEMINÁŘ Z DĚJEPISU

Oktáva A, oktáva B

Témata: 

č. 10 Reformace církve a následky (protireformace, 1555) 

č. 11 České země v přecbělohorském období (stavovství, 1526)

č. 12 České země a Evropa v 17. stol. (Obnovené zřízení zemské, 8. 11. 1620)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Sekunda

Témata: 

Člověk a společnost - práce ve skupině

Psychologie - přechodové rituály k dospělosti, moje vlastnosti, obrazy sebe sama, sebepojetí, motivace, extravert a introvert, typy temperamentu, vůle

S sebou: dopsaný sešit

Projektové dny 2023/2024

Název projektu: Malé černé od Coco Chanel

Co nás čeká? Zaměříme se na proměny módy a módních doplňků ve 20. století. V Národním muzeu v Praze si prohlédneme výstavu „První dámy, móda styl“ a v Muzeu Kampa výstavu ikonických šatů z 60. a 80. let. Zapátráme v rodinných albech a zaznamenáme vzpomínky rodičů a prarodičů. Porovnáme, co se nosilo na Šluknovsku podle dobových fotografií v médiích. Dozvíme se např., proč bílé triko způsobilo revoluci? Proč se chlapečci oblékali do růžové barvy? Které šaty ovlivnily politiku? Závěrečný výstup (podle vlastního výběru): návrh vlastního potisku trika nebo šatů, výstava šatů a dobových fotografií. Účastníci si hradí: jízdné, vstupy do objektů

Počet účastníků: kapacita se naplnila  cca 13 osob (věkově není omezeno), vítáni jsou zvídaví a tvůrčí účastníci 

 

Podmínky a pravidla klasifikace na školní rok 2023/2024

Podmínky a pravidla klasifikace ve školním roce 2023/2024 (DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, LATINA)

  • Žák/student se zapojuje do aktivit v hodině. Součástí hodnocení dějepisu jsou vypracovaná badatelská cvičení (práce s texty, fotografiemi, videem apod.), dále písemné a skupinové práce. Žák/student si řádně vede svůj školní sešit a připravuje pomůcky na hodinu 

  • Žák/student při samostatné a skupinové práci pracuje podle pokynů učitele a respektuje společná pravidla chování a komunikace

  • Hodnotí se postoj k předmětu (např. účast na dějepisné nebo latinské olympiádě, dobrovolné úkoly, snaha o zlepšení vlastních úkolů)

  • Žák/student je během pololetí povinen vypracovat alespoň 80 % samostatných či skupinových prací nebo písemných prací. Pokud mu chybí známky ke klasifikaci, nebude z předmětu hodnocen. Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek

  • Pokud žák/student chybí, je povinen se s vyučujícím domluvit na náhradním termínu odevzdání práce

  • Konzultace: osobně Po až Pá, nebo e-mail: magrova@bgv.cz