G8.B

G8B - Sem. ze ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

E. Erikson: Vývojová psychologie

Psychologie davu, poslušnost, manipulace

F. Zimbardo: Luciferův efekt

V. Frankl

G8B - RET - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace  textu. S ohledem na přípravu je třeba přijít s výrazným předstihem.

G8B - ZSV - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Tradiční a moderní společnost

Globalizace

(Možnost dobrovolné přípravy vycházející s problematiky moderní společnosti a procesů globalizace) 50%

G8B - FIL - klasifikační týden / Hedvík Jan Mgr.

Příprava: zpracovaná filosofická otázka (ne nutně písemně) 50%

Řecká filosofie: Platon, Aristoteles,

Patristika: Augustin

Scholastika: Akvinský (do míry probrání) 50%

G8 A/B JAS AJ - požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

1) Grammar and structures:

a) Conditionals (zero, first, second, third), wish/ if only

b) Reported speech (statements, questions)

2) Topics and vocabulary (talk on your own about following Maturita topics):

1. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE USA AND CANADA, THEIR
CULTURE AND LITERATURE
2. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES: THE UK, AUSTRALIA AND NEW
ZEALAND, THEIR CULTURE AND LITERATURE
3. THE CZECH REPUBLIC AND PRAGUE, CZECH CULTURE
4. MY TOWN, REGION AND SURROUNDING COUNTRYSIDE
5. NATIONAL HOLIDAYS, CELEBRATIONS AND TRADITIONS

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Pro obě oktávy

Pojmy, letopočty, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické.

Učivo - zadáno v sešitě.

Historický předmět s popisem a vysvětlením.

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

- slovní zásoba lekcí 43 a 44

- tvary nepravidelných sloves ( 3. osoba přít. času (Präsent), Präteritum, Perfekt)

- tvoření vět v minulém čase u pravidelných a nepravidelných sloves (Präteritum, Perfekt)

- předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem

- vztažné věty s předložkou

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

- slovní zásoba lekcí 40, 41, 42

- Pronomen (da) + Präposition - lekce 39

- Fragewort (wo) + Präposition - lekce 39

+ s tím související slovesné vazby (sloveso, která se pojí s určitou předložkou, lekce 39)

- Relativsätze (vztažné věty, lekce 41)

- Tvoření vět s "während" a "bevor" (lekce 40)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace: slovní zásoba Hobbys a Umwelt, hovořit na téma "Tier" a "Freizeit und Hobbys"

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 10/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku
 

  1. Str. 70 - 75
  2. Str. 74 - 81
  3. Str. 84 - 89
  4. Str. 88 - 95

 

 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.